Regulamin konkursu

Nazwa konkursu: WIN-RzN-001

obowiązuje od 06.09.2021, g.21:50

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma PeronMedia Łukasz Peroń z siedzibą w Miechowie-Charsznicy, ul. Sportowa 1a, 32-250 Charsznica.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany od 06 września 2021, g.22:00 do 10 października 2021, g.23:30.
 3. W każdym dniu będzie można zdobywać punkty za aktywności przeprowadzone na stronie https://farmwise.pl/win-rzn-001 lub (https://farmwise.pl?rafflepress_page=rafflepress_render&rafflepress_id=1)
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 5. W okresie trwania Konkursu można skontaktować się z organizatorem przez e-mail na adres [email protected] lub telefonicznie +48 666 666 334
 6. Konkurs zorganizowany jest za pomocą oprogramowania RafflePress, za wszelkie techniczne aspekty niepoprawnego działania w/w oprogramowania Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia mieszkająca w Polsce, za wyjątkiem osób wymienionych w par.2 pkt.3.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

  §3. Zasady konkursu i nagrody

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie czynności za pośrednictwem strony https://farmwise.pl/win-rzn-001 lub (https://farmwise.pl?rafflepress_page=rafflepress_render&rafflepress_id=1)
  2. Nagrodę po zakończeniu konkursu otrzymają 3 osoby, która zbiorą najwięcej punktów za określone działania. Punkty kumulują się aż do zakończenia konkursu.
  3. Zgłoszenia zautomatyzowane lub zrobotyzowane (np. Boty) przesłane przez uczestnika zostaną zdyskwalifikowane.
  4. Uczestnictwo w konkursie (anulowanie nagrody) może nastąpić po wycofaniu działań, które pozwoliły kolekcjonować punkty w celu pozyskania nagrody (w szczególności cofnięcie udostępnień, wycofanie polubień na FanPage’ach, wypisanie się z Newslettera FarmWise, wycofanie subskrypcji, etc.) w czasie krótszym niż 180 dni od zakończenia konkursu. W takim przypadku dostęp do platformy zostanie unieważniony przez administratora FarmWise bez możliwości odzyskania dostępu.
  5. Ostateczna kwalifikacja do przyznania jakiejkolwiek nagrody podlega weryfikacji po zakończeniu Konkursu.
  6. Nagrodą w Konkursie jest dożywotni dostęp do platformy z kursem video “Wprowadzenie do nawożenia rzepaku P1)” – dla każdej z trzech osób z największą ilością punktów pozyskanych w trakcie trwania konkursu.
  7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
  8. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
  9. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje kolejna osoba z listy.
  10. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Łukasz Peroń

  §4. Dane osobowe uczestników konkursu

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, adresu poczty elektronicznej (w celu przekazania nagrody i ewidencji przyznawanych punktów).
  2. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które udostępnią powyższe informacje (zalogują się do systemy i potwierdzą poprawność adresu e-mail), brak potwierdzenia poprawności adresu e-mail dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.
  3. Podane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, wydania nagród oraz komunikacji marketingowej.
  4. Wszelkie dane osobowe dostarczone przez Uczestnika będą podlegać polityce prywatności Organizatora zamieszczonej na stronie internetowej https://farmwise.pl/polityka-prywatnosci/ i https://farmwise.pl/polityka-cookies/. Biorąc udział w Konkursie, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w w/w regulaminach.

   §5. Postanowienia końcowe

   1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie